MI2016  高性能六类电缆分析仪


用于测试和验证高性能LAN网络


支持所有普通的电缆类型和配置

快速的自动检测,并给出合格/不合格结果

高质量的连接组件、附件和适配器

操作简单   

Cat 6 电缆安装认证。

350 MHz下所有电缆性能测试。
高分辨率大屏幕 LCD


      帮助显示屏

      通信通话机

      预先选定的限值和测试过程

      不同等级的结果

      RS232 和 USB 串行端口

功能强大的故障诊断工具

      内置的时域反射计

     电缆识别

      时域和频率图

      单侧接线图

PC SW 软件包 LANlink

       记录测量结果

       三种级别的认证和测试报告

       时域和频率图分析

 相关概念:


六类线测试标准, 六类线测试仪,六类线测试指标,网络认证测试仪, 网络电缆测试,网络电缆测试仪,电缆认证测试仪,六类线认证测试仪,六类电缆测试仪,
网络电缆测试仪